Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


Elmi məqalələr:

 

ASPİRANTIN ELMİ İŞİ, ÇAP ETDİRDİYİ ƏSƏRLƏRİ:

a) Aspirantlıq müddətində çap olunmuş məqalələr:

1. TARİXİ ONOMASTİK LEKSİKADA ŞAMANİZMİN İZLƏRİ (MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVANÜ LUĞAT-İT-TÜRK» LÜĞƏTİ ƏSASINDA). Tədqiqlər - 3. Bakı, 2006, c. 311-317.

2. MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVAN»INDA OĞUZ BOYLARI. Elmi axtarışlar, XXVII toplu. Bakı, "Səda", 2006, c. 134-139.

3. MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVAN»INDA ONOMASTİK TERMİNLƏR. AMEA Terminologiya Komissiyası. Terminologiya məsələləri. Bakı, “Elm”, 2007, səh.: 159-164.

4. MAHMUD KAŞĞARLININ LÜĞƏTİNDƏ HİDRONİMLƏR. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər 1, Bakı, 2007, səh.: 108-113.

5. MAHMUD KAŞĞARLI VƏ TARİXİ ONOMASTİKA MƏSƏLƏLƏRİ, «Türkologiya» jurnalı, (3-4), Bakı, «Elm», 2008, s. 90-96.

6. TÜRK DİLLƏRİNİN KAMUSU. Gazi Üni. Fen Edebiyat Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara, 2008.

7. Kaşgarlı Mahmut’un «Divan»'ında Şehir Adları (Çok Adlılık Meseleleri). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı / Number: 15, Ağustos / August 2008, Türkiye / İzmir, s. 203-207.

b) Elmi yığıncaqlarda iştirakı:

8. MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVANÜ LUĞAT-İT-TÜRK» ƏSƏRİNDƏ ANTROPONİMİK LEKSİKANIN ÜMUMİ MƏNZƏRƏSİ. AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları (Məcmuə). II hissə. – Bakı: «Elm», 2006, s. 218-219.

9. MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVANÜ LUĞAT-İT-TÜRK» ƏSƏRİNDƏ MANQIŞLAĞ, MANKƏND VƏ MANGÜZ TOPONİMLƏRİ. Bakı Slavyan Universiteti, “Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Tağıyev oxuları, Beynəlxalq elmi konfrans, 1-2 iyun 2006-cı il, Bakı, Azərbaycan, 2006, səh.: 142-145.

10. MAHMUD KAŞĞARLINININ «DİVAN»INDAKI TOPONİMLƏRİN AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ İZLƏRİ. Onomastika – Elmi-onomastik jurnal, № 1-2, Bakı, 2008, s. 154-161.

11. MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVAN»INDA ŞƏHƏR ADLARI (ÇOXADLILIQ MƏSƏLƏLƏRİ), Azərbaycan onomastikasında gedən proseslər. Respublika konfransının materialları. Bakı 2008, s. 67-71.

 Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində

 © 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.