Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Dr. Ramiz ASKER

Dahi türk dilçisi və ensiklopedisti Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəri dünya dilçilik elminin ən qədim və ən möhtəşəm nümunələrindən biridir. «Divanü lüğat-it-türk» yalnız türk dili və ədəbiyyatının deyil, eləcə də türk tarixinin, türk mədəniyyətinin tədqiqi üçün misilsiz mənbə, bitməz-tükənməz qaynaqdır. Bu şah əsər haqlı olaraq min il bundan əvvəlki türk dünyasının ensiklopediyası, türklüyün aynası, Mahmud Kaşğari isə türkçülüyün banisi sayılır.
Biblioqrafik göstəricidə Mahmud Kaşğari və onun «Divan»ı haqqında müxtəlif ölkələrdə və dillərdə yazılmış əsərlər toplanmışdır.
Kitab dilçilər, ədəbiyyatçılar, tarixçilər, etnoqraflar və digər elm sahələrinin mütəxəssisləri, habelə ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulur.

MÜNDƏRİCAT:

Biblioqrafik göstəricilər

1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində

İXTİSARLARIN SİYAHISI:

АДД – Автореферат докторской диссертации.
АКД – Автореферат кандидатской диссертации.
АН СССР – Академия Наук СССР.
ВЯ – «Вопросы языкознания» (сборник).
ДАН-В – «Доклады Академии Наук», серия В.
Изв. АН – Известия Академии Наук.
ЗКВ – «Записки коллегии восотоковедов» (сборник).
ЗТ – «Зарубежная тюркология» (сборник).
КСИВ–«Краткие Сообщения Института Востоковедения».
КСИНА–«Краткие Сообщения Института Народов Азии».
НАА – «Народы Азии и Африки» (журнал).
ОГН – «Отделение гуманитарных наук» (серия).
ОЛЯ – «Отделение литературы и языка» (серия).
СВ – «Советское востоковедение» (сборник).
СТ – «Советская тюркология» (журнал).
ТС – «Тюркологический сборник».

AM – «Asia Major» (jurnal).
BB – Bilimsel Bildiriler (elmi məruzələr).
DD – «Dil Dergisi» (jurnal).
İA – «İslam Ansiklopedisi».
KB – «Kutadgu Bilig» (poema).
KCs – «Körösi Csoma» (jurnal).
KSz – «Keleti Szemle» (jurnal).
MK – «Milli Kültür» (jurnal).
MT – «Milli Tetebbular» (jurnal).
TD – «Türk Dili» (jurnal).
TDA – «Türk Dünyası Araştırmaları» (jurnal).
TDAY-B–«Türk Dünyası Araştırmaları Yıllığı - Bülleten».
TDK – Türk Dil Kurumu.
TK – «Türk Kültürü» (jurnal).
TKAE – «Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü».
TM – «Türkiyat Mecmuası» (jurnal).
TTK – Türk Tarih Kurumu.
TY – «Türk Yurdu» (jurnal).
UAJ – «Ural-Altaische Jahrbücher» (jurnal).
UJb – «Ungarische Jahrbücher» (jurnal).
XDİJ – Şincanq daşun ilmiy jurnili (Sintszyan Universiteti Elmi Əsərləri).

DD – Doktorluq dissertasiyası.
DDA – Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı.
DLT – «Divanü lüğat-it-türk».
ND – Namizədlik dissertasiyası.
NDA – Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı.

 Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində

 © 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.