Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Azərbaycan dilində:

1. Abbasov İ. Türklüyün şah əsəri Azərbaycan dilində. Xalq qəzeti, 24 noyabr 2006.
2. Anar. Mədəniyyətimizin böyük bayramı. Ədəbiyyat qəzeti, 17 noyabr 2006.
3. Anar. Ramiz Əskərə açıq məktub. 525-ci qəzet, 17 noyabr 2006.
4. Balasaqunlu Yusif. Qutadqu Bilik. Xoşbəxtliyə aparan elm. Tərcümə edənlər: K.Vəliyev, Ramiz Əskər. Bakı: Azərnəşr, 1994, 492 s. (sətri tərcümə).
5. Balasaqunlu Yusif. Qutadqu Bilik. Tərcümə edən: Xəlil Rza Ulutürk. Bakı: Gənclik, 1998, 336 s. (poetik tərcümə).
6. Bayramov Q.A. Mahmud Kaşğarinin «Divani-lüğət it-türk» əsərində türk dillərinin frazeoloji vahidləri. ADU-nun Elmi əsərləri, dil və ədəbiyyat seriyası, Bakı: 1966, № 5, s. 18-26.
7. Cahangir Əsəd. Qədim türk ədəbiyyatının linqvistik po-etikası (M.Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərindəki bədii nümunələr əsasında). Bakı: Elm, 2001, 168 s.
8. Cəfərov C.İ. Qədim arğu dili. Dilçilik coğrafiyası, tarixi di-alektologiya və türk dillərinin tarixi problemləri. Elmi əsər-lərin tematik məcmuəsi. Bakı: ADU nəşri, 1982, s. 79-84.
9. Cəfərov C.İ. Qədim gəncək dili. Türk dillərinin tarixi və di-alektologiyası problemləri. Bakı: ADU nəşri, 1986, s.13-18.
10. Cəfərov C.İ. M.Kaşğarinin «Divani lüğət-it-türk» əsərində alınma sözlər (fars və ərəb sözləri). Türk dillərinin leksik-morfoloji quruluşu. Bakı: ADU nəşri, 1981, s. 55-70.
11. Cəfərov C.İ. M.Kaşğarinin «Divani lüğət it-türk» əsərində alınma sözlər (Çin və hind sözləri). Türk dillərinin yazılı abidələrinə dair tədqiqlər. Bakı: ADU nəşri, 1985, s. 32-38.
12. Cəfərov N. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı: Çaşıoğlu, 2006, I cild, s. 36-146.
13. Cəlilov F. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı: Ma-arif, 1988, 287 s.
14. Çobanzadə Bəkir. Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl. Ərəb qrafikalı əlifbadan latın qrafikasına çevirən və yeni kitabın tərtibçisi Nuridə Novruzova. Bakı: Azpoliqraf, 2006, 180 s.
15. Çobanzadə B., Ağazadə F. Türk qrameri. Bakı:1929, 201 s.
16. Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə. Ba-kı: Maarif, 1979, 268 s.
17. Dəmirçizadə Ə.M. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının dili. Bakı: Elm, 1999, 140 s.
18. Dəmirçizadə Ə.M. XI əsr dilçisi Mahmud Kaşğarinini mü-qayisəli metodu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu-nun Elmi əsərləri. XI seriya, Bakı: 1966, № 1, s. 77-102.
19. Eyvazova R. Kişvəri «Divan»ının dili (morfoloji xüsu-siyyətlər). Bakı: Elm, 2005, 370 s.
20. Eyvazova R. Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərindəki bir neçə etnonim və toponimlərin arealları. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi prob-lemləri. III respublika elmi-nəzəri konfransı materialları. Bakı: Örnək, 1992, s. 70-73.
21. R.Eyvazova. Orta əsr ədəbi dil əlaqələrinin Kişvəri əsər-lərində təzahürü. Bakı: Elm, 1999, 293 s.
22. Əbu Həyyan əl-Əndəlusi. Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak (Türk dillərini dərketmə kitabı). Ərəbcədən tərcümə edən Z.M.Bünyadov. Bakı: Azərnəşr, 1992, 115 s.
23. Əl-Cahiz əbu Osman bin Bəhr. Türklərin fəzilətləri. Tərcü-mə edən və qeydlərin müəllifi: Məmmədhəsən Qəmbərli. Bakı: 2001, 80 s.
24. Əliyev Y. Qədim türk (runik) yazılı abidələrinin dili dia-lektfövqü (ədəbi) hadisə kimi. NDA, Bakı: 1999, 28 s.
25. Əliyev Y. Qədim türk (runik) yazılı abidələrinin dili. Bakı: Nurlan, 2004,182 s.
26. Əlizadə S. «Şühədanamə»də adlar (isim, sifət, say, əvəzlik). ND, Bakı: 1965, 280 s.
27. Əskər Ramiz. «Divan» nə zaman və harada yazılmışdır. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 28-30.
28. Əskər Ramiz. DLT-də ismin kəmiyyət kateqoriyası. Təd-qiqlər. 2007, № 4, s. 175-179.
29. Əskər Ramiz. DLT-də felin şəkilləri. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. 2008, №1, s. 59-65.
30. Əskər Ramiz. DLT-də əvəzlik. Filologiya məsələləri. 2007, № 7, s. 112-121.
31. Əskər Ramiz. DLT-də ismin hal kateqoriyası. Dil və ədə-biyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2008, № 1 (61), s. 73-76.
32. Əskər Ramiz. DLT-də («Divanü lüğat-it-türk») ismin mən-subiyyət və xəbərlik kateqoriyaları. Bakı Slavyan Univer-siteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problem-ləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. I buraxı-lış. Bakı: Mütərcim, 2008, s. 28-31.
33. Əskər Ramiz. DLT-də köməkçi nitq hissələri. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. 2008, № 2, s. 71-77.
34. Əskər Ramiz. DLT-də say. Filologiya məsələləri. 2008, № 1, s. 229-237.
35. Əskər Ramiz. DLT-də sifət. Bakı Slavyan Universiteti. Hu-manitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. II buraxılış. Bakı: Mütərcim, 2008, s. 17-22.
36. Əskər Ramiz. DLT-də zaman kateqoriyası. Türkologiya. 2007, № 3-4, s. 58-65.
37. Əskər Ramiz. DLT-də zərf. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2008, № 2 (62), s. 65-66.
38. Əskər Ramiz. «Divan»ın tapılması. Mahmud Kaşğari. Di-vanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 43-46.
39. Əskər Ramiz. «Divan»ın quruluşu. Mahmud Kaşğari. Di-vanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 30-31.
40. Əskər Ramiz. «Divan»ın tərcümələri. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 34-43.
41. Əskər Ramiz. «Divan»ın yazıldığı dövr və mühit. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 11-19.
42. Əskər Ramiz. «Divanü lüğat-it-türk» dilinin bəzi özəllik-ləri. Qısa qrammatik oçerk. Mahmud Kaşğari. Divanü lü-ğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, II cild, s. 344-396.
43. Əskər Ramiz. «Divanü lüğat-it-türk»lə bağlı bəzi bilgilər. Elmi axtarışlar. Bakı: 2007, XXXV, s. 9-15.
44. Əskər Ramiz. «Divanü lüğat-it-türk»ü zikr edən mənbələr. Filologiya məsələləri. 2007, № 8, s. 161-165.
45. Əskər Ramiz. «Divanü lüğat-it-türk»ün tapılması tarixçəsi. Elmi axtarışlar. Bakı: 2007, XXXIII, s. 46-49.
46. Əskər Ramiz. «Divanü lüğat-it-türk»ün dəyəri. Filologiya məsələləri. Bakı: 2008, № 2, s. 75-83.
47. Əskər Ramiz. «Divanü lüğat-it-türk»ün tədqiqi tarixi. «Or-taq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» V uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı: 2007, s. 509-518.
48. Əskər Ramiz. «Divanü lüğat-it-türk»ün yazıldığı dövr və mühit. Filologiya məsələləri. 2007, № 6, s. 345-354.
49. Əskər Ramiz. Əsəri zikr edən mənbələr. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 30-31.
50. Əskər Ramiz. Qeydlər və şərhlər. Mahmud Kaşğari. Diva-nü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 501-504.
51. Əskər Ramiz. Qeydlər və şərhlər. Mahmud Kaşğari. Diva-nü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, IV cild, s. 747-748.
52. Əskər Ramiz. Qutadğu Bilig. Bakı: Elm, 2003, 320 s.
53. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig» poemasının Orta Asiyada, Azərbaycanda və Çində tədqiqi tarixindən. Filologiya mə-sələlərinə dair tematik toplu. Bakı: 2002, № 3-4 (22-23), ADPU-nun nəşri, səh. 95-100.
54. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig» poemasının leksikası. Dədə Qorqud toplusu, Bakı: 2002, № 2 (4), ADPU-nun nəşri, s. 34-36.
55. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig»də adlar. Şərqşünaslığın ak-tual problemləri. Prof. Vasim Məmmədəliyevin yubileyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. Ba-kı: 2002, səh. 136-139.
56. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig»də əvəzlik. Tədqiqlər. Prof. V.İ.Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi kon-fransın materialları. Bakı: Elm, 2003, s. 168-171.
57. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig»də əvəzlik («Kitabi-Dədə Qorqud»la müqayisədə). H.Ə.Əliyevin və Azərbaycan filo-logiyası. Bakı: BDU nəşri, 2003, s. 239-248.
58. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig»də ismin hal kateqoriyası. Qafqaz Universitetinin Elmi əsərləri. Bakı: 2002, № 10, s. 31-41.
59. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig»də ismin kəmiyyət kateqo-riyası. Bakı Universitetinin Elmi əsərləri. Humanitar seri-ya. Bakı: 2002, № 4, s. 28-32.
60. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig»də sifət. Tədqiqlər. 2. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2003, s. 117-124.
61. Əskər Ramiz. «Qutadğu Bilig»: türk ədəbiyyatında möv-qeyi. Dədə Qorqud toplusu. Bakı: 2003, № 2, s. 40-46.
62. Əskər Ramiz. M.Kaşğari «Divan»ının tərcümələri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı: 2006, № 2, s. 126-133.
63. Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Ədəbiyyat qəzeti, 19 noyabr 2006.
64. Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. (Azər-baycanca nəşrinə ön söz). Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 8-52.
65. Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin öyrədilməsinə dair. Azərbaycan məktəbi jur-nalı, 2007, № 6, s. 37-42.
66. Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğarinin həyatı. Mahmud Kaş-ğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s.20-28.
67. Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğarinin həyatı. Folklorşünaslıq məsələləri. VI buraxılış. Bakı: Nurlan, 2007, s. 34-40.
68. Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərində fe’lin təsriflənməyən formaları. Onomastika. Elmi-onomastik jurnal, Bakı: 2008, № 1-2, s. 106-113.
69. Əskər Ramiz. Nəşrdə tətbiq edilən əlifba. Mahmud Kaş-ğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, s. 43-45.
70. Əskər Ramiz. Orta əsr türk yazılı abidələri. Türkologiya kafedrasının magistr pilləsi üçün fənn proqramları. Bakı: Bakı Universiteti nəşri, 2005, s. 81-87.
71. Əskər Ramiz. Türk kültür tarixi. Türkologiya kafedrasının magistr pilləsi üçün fənn proqramları. Bakı: Bakı Univer-siteti nəşri, 2005, s. 145-152.
72. Əskər Ramiz. Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» əsəri. Türkologiya kafedrasının magistr pilləsi üçün fənn pro-qramları. Bakı: Bakı Universiteti nəşri, 2005, s. 139-143.
73. Əskər Ramiz. II cildə önsöz. Mahmud Kaşğari. Divanü lü-ğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, II cild, s. 17-30.
74. Əskər Ramiz. III cildə önsöz. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, III cild, s. 7-8.
75. Əskər Ramiz. IV cildə önsöz. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, IV cild, s. 7-13.
76. Əskər Ramiz. Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poe-masında adlar (Azərbaycan dili ilə müqafisədə). ND, Bakı: 2004, 180 s.
77. Əskərov Ramiz. Yusif Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poemasında adlar (Azərbaycan dili ilə müqafisədə). NDA, Bakı: 2004, 28 s.
78. Əski türk yazılı abidələri müntəxəbatı. Tərtib edən: Ə.A. Quliyev. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1993, 280 s.
79. Əzizov E. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası: dia-lekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı. Bakı: Bakı Universite-ti nəşriyyatı, 1999, 352 s.
80. Əzizov E. M. Kaşğari lüğəti və XI əsrin türk dialektləri. Söz xəzinəsi. Bakı: Maarif, 1995, s. 88-93.
81. Hacıyev T.İ. Azərbaycan ədəbi dili tarixi, Bakı:1976, 156 s.
82. Hacıyev T.İ. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haq-qında. Azərbaycan filologiyası məsələləri. Bakı: Elm, 1983, s. 24-35.
83. Hacıyev T.İ. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. Bakı: Elm, 1999, 216 s.
84. Hacıyev T.İ. -dürür, -türür şəkilçisinin mənşəyinə dair. Türk dillərinin tarixi morfologiyasına dair araşdırmalar. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990, s. 63-66.
85. Hacıyev T.İ. Türkologiyanın bahadırı. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, II cild, s. 7-16.
86. Hacıyev T.İ. Redaktordan. Mahmud Kaşğari. Divanü lü-ğat-it-türk. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s. 7.
87. Hacıyev T., Məmmədov İ. Kitabi-Dədə Qorqudun izahlı lüğəti. «Kitabi-Dədə Qorqud» ensiklopediyası, I c., YNE, Bakı: 2000, s. 112-214.
88. Həsənli Ş. M.Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» abidəsində işlənən terminlər. Terminologiya məsələləri, Bakı: 2006, s. 68-74.
89. Həsənli Ş. Türk dünyasının ilk ensiklopediyası. Tədqiqlər, 2006, № 1, s.6-12.
90. Xəlil A. «Divani lüğətit türk»də türkçülük ideyası. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» II uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı: 2004, s. 11-12.
91. Xəlil A. «Divani lüğətit türk»ün paremioloji fondu və tər-kib elementləri. AŞXƏT. Bakı: 2005, № 16, s. 89-93.
92. Xəlil A. DLT-də paremioloji mətnlərin tədqiqinə dair. AŞXƏT. Bakı: 2005, № 13, s. 159-189.
93. Xəlil A. DLT-də paremioloji vahidlərin semiotik struktu-runa dair. AŞXƏT. Bakı: 2005, № 14, s. 165-177.
94. Xəlil A. Əski türk savlarının semiotikası. Bakı: Səda, 2006, 164 s.
95. Xəlil A. Mahmud Kaşqarlının «Türk dillərinin divanı kita-bı»nda ədəbi mətnlər. Bakı: Səda, 2001, 182 s.
96. Xəlil A. Mahmud Kaşqarlının elmi fəaliyyətində folklor-şünaslığın yeri. Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu, Bakı: 2002, № 4, s. 44-57.
97. Xəlil A.Mahmud Kaşqarlının folklorşünaslıq fəaliyyəti. AŞXƏT, Bakı: 2002, № 11, s. 91-100.
98. Xəlil A. Paremioloji mətnin strukturuna dair («Divani lü-ğət-it-türk»də paremioloji mətnlər üzrə). Struktur-semiotik araşdırmalar. Bakı: 2002, № 2, s. 73-98.
99. Xəlil A. Savların mənəvi konteksti. «Ortaq türk keçmişin-dən ortaq türk gələcəyinə» III uluslararası folklor konfran-sının materialları. Bakı: 2005, s. 53-56.
100. Xəlilov A.S. Mahmud Kaşqarlının «Kitabi divani lüğət-it-ürk» əsərində paremioloji vahidlərin struktur-semantik təhlili. NDA, Bakı: 2005, 30 s.
101. Xəlilov R. Ərəb alimi əl-Cuzi Bəndəli Səliba Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» kitabı haqqında. Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu. Bakı: 2006, № 1, s. 95.
102. İslamov M.İ. Türk dillərində əvəzlik. Bakı: Elm, 1986, 204 s.
103. İsrafil Hüseyn. Alp Ər Tonqa (Astiaq, Əfrasiyab...) tarix-də və bədii ədəbiyyatda. Bakı: Nurlan, 2007, 256 s.
104. Juze P.K. Kitabi-divanü lüğat-it-türk. Dədə Qorqud. El-mi-ədəbi toplu. Bakı: 2006, № 1, s. 96-105.
105. Juze P.K. Kitabi-divanü lüğat-it-türk. Maarif və mədə-niyyət. Bakı: 1925, № III.
106. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əskər. Bakı: Ozan, 2006, I cild, 512 s.
107. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əskər. Bakı: Ozan, 2006, II cild, 400 s.
108. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əskər. Bakı: Ozan, 2006, III cild, 400 s.
109. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əskər. Bakı: Ozan, 2006, IV cild (indeks), 752 s.
110. Kazımov Cahid. Mahmud Kaşqarlının «Divan»ında hidronimlər. Tədqiqlər. 1. Bakı: 2007, s. 108-113.
111. Kazımov Cahid. Mahmud Kaşqarlının «Divan»ında oğuz boyları. Elmi axtarışlar. XXVII. Bakı: Səda, 2006, s. 134-139.
112. Kazımov Cahid. Mahmud Kaşqarlının «Divan»ında onomastik terminlər. Teminologiya məsələləri. Bakı: 2007, s. 159-164.
113. Kazımov Cahid. Mahmud Kaşqarlının «Divan»ındakı toponimlərin Azərbaycan ərazisindəki izləri. Onomastika. Elmi-onomastik jurnal. Bakı: 2008, № 1-2-, s. 154-161.
114. Kazımov Cahid. Mahmud Kaşqarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərində Manqışlak, Mankənd və Manquz toponim-ləri. Bakı Slavyan Universiteti, Tağıyev oxuları. Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı: 1-2 iyun 2006-cı il, s. 142-145.
115. Kazımov Cahid. Tarixi onomastik leksikada şamanizmin izləri (Mahmud Kaşqarlının «Divanü lüğat-it-türk» lüğəti əsasında). Tədqiqlər. 3. Bakı: 2006, s. 311-317.
116. Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. Bakı: YNE, 2000, I cild, 624 s.
117. Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. Bakı: YNE, 2000, II cild, 568 s.
118. «Kitabi-Dədə Qorqud»un izahlı lüğəti. Bakı: Elm, 1999, 204 s.
119. Kononov A.N. Rusiyada türk dillərinin öyrənilməsi tari-xi (1917-ci ilə qədər). SSRİ-də türk filologiyası (1917-1967). Tərcümə edənlər: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev. Bakı: Çinar-Çap, 2006, 352 s.
120. Qaşqarlı Mahmud. Azərbaycan dili. X sinif. Bakı: 2005, s. 24.
121. Qaşqarlı Mahmud. Min beş yüz ilin oğuz şe’ri (antolo-giya). Tərtibçi, ön və son sözlərin müəllifi Anar. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1999, s. 41-44.
122. Qıpçaq Məmmədəli. Kəmiyyət anlayışının dildə ifadəsi. Bakı: Elm, 2000, 456 s.
123. Qıpçaq Məmmədəli. Türk say sistemi. Bakı: Yazıçı, 1996, 132 s.
124. Quliyeva Pərvin. «Divanü lüğat-it-türk» Azərbaycan di-lində. Bülleten. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük nəşri. Bakı: AzAtaM, 2007, № 4 (20), s. 27-30.
125. Quliyeva Yaqut. Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərində türk dilləri, onların coğrafi və elmi bölgüsü. Elmi axtarışlar, XXXIV, Bakı: Nurlan, 2007, s. 157-162.
126. Qumilyov L.N. Qədim türklər. Tərcümə edənlər: V.Quli-yev, V.Həbiboğlu. Bakı: Gənclik, 1993, 536 s.
127. Mahmud Kaşğari. ASE, cild 6, Bakı: 1982, s. 395.
128. Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu. Bakı: 2006, № 4, s. 172-174.
129. Məmmədli M.Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qram-matik kateqoriyaları. Bakı: Elm, 2003, 264 s.
130. Məmmədov M.Ə.Azərbaycan dili şivələrində ismin qram-matik kateqoriyaları. DDA, Bakı: 2006, 48 s.
131. Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələrində adlar. I. Ba-kı: APİ-nin nəşri, 1979, 114 s.
132. Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələrində adlar. II. Ba-kı: APİ-nin nəşri, 1981, 111 s.
133. Məmmədova E. M.Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərində fellərdə növ kateqoriyası (məchul və qayıdış növ-lər). Filologiya məsələləri, 2008, № 1, s. 207-215.
134. Mirzə Möhsün. Mahmud Kaşğari. Maarif və mədəniyyət jurnalı, 1927, sayı 78.
135. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1990, 376 s.
136. Nəbiyev A. Türkün qızıl kitabı. Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2007.
137. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. II hissə. Morfologiya. Bakı: Elm, 1986, 134 s.
138. Ögəl Bahəddin. Türk mifologiyası. Tərcümə edən Ramiz Əskər. Bakı: MBM, 2006, 626 s.
139. Rəcəbli Ə. Dilçilik tarixi. Bakı: Maarif, 1987, 538 s.
140. Rəcəbli Ə. Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı: 2002, 476 s.
141. Rəcəbli Ə. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. I hissə. Ba-kı: Nurlan, 2006, 648 s.
142. Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı: Yazıçı, 1993, 400 s.
143. Rəhimoğlu A. M.Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsə-ri və «Kitabi-Dədə Qorqud». Dədə Qorqud-1300. Bakı Universiteti Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 1999, № 1-2, s. 298-307.
144. Rəhimov A. Azərbaycan dili üçün asemantikləşmiş bəzi kök morfemlərin izahında Mahmud Kaşğari «Divan»ının rolu. Azərbaycan filologiyası məsələləri. Bakı: Elm, 1984, s. 66-69.
145. Rəhimov A. Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəri və Azərbaycan dilinin leksikası. ND, Bakı:1985, 172 s.
146. Rəhimov A. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında və M.Kaşğari «Divan»ında işlənmiş bəzi sözləri haqqında. Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seri-yası, Bakı: 1984, № 2, s. 89-91.
147. Rəhimov A. «Midiya» və «mağ» sözlərinin mənşəyi haq-qında. Azərbaycan filologiyası məsələləri. Bakı: Elm, 1983, s. 154-159.
148. Rüstəmov R. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində fel. Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1965, 318 s.
149. Rüstəmov R.Ə. Müasir türk dillərində köməkçi nitq his-sələri (keçid prosesi). Bakı: BDU nəşriyyatı, 1996, 220 s.
150. Rüstəmov R.Ə. Müasir türk dillərində köməkçi nitq his-sələri (keçid prosesi). Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş elmi məruzə. Bakı: 1997, 68 s.
151. Seyidov Y. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Morfolo-giya. Bakı: Bakı Universiteti nəşri, 2006, 368 s.
152. Serebrennikov B.A., Hacıyeva N.Z. Türk dillərinin mü-qayisəli-tarixi qrammatikası. Tərcümə edən: T.İ.Hacıyev. Bakı: Səda, 2002, 380 s.
153. Səfərli Ə., Yusifov X. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1982, s. 24.
154. Sümər Faruq. Oğuzlar.Tərcümə edən: Ramiz Əskər. Ba-kı: Yazıçı, 1992, 432 s.
155. Şamil Əli. Xalid Səid. Filologiya araşdırmaları toplusu, 2003, № 19, s. 36-52.
156. Şükürlü Ə. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı: Ma-arif, 1993, 302 s.
157. Tanrıverdi Ə. «Dədə Qorqud kitabı»nın dil möcüzəsi. Bakı: Nurlan, 2008, 184 s.
158. Tanrıverdi Ə. «Kitabi-Dədə Qorqud»da şəxs adları. Bakı: Elm, 1999, 157 s.
159. Tanrıverdi Ə. «Kitabi-Dədə Qorqud»un söz dünyası. Bakı: Nurlan, 2007, 456 s.
160. Tanrıverdi Ə. XVI əsr qıpçaq (poloves) dilinin qram-matikası. Bakı: 2000, 119 s.
161. Təhməzov Z. Müasir Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrinin təsnifi. NDA, Bakı: 2008, 20 s.
162. Türk dillərinin tarixi morfologiyasına dair araşdırmalar. Bakı: BDU nəşri, 1990, 88 s.
163. Vəliyev Kamil. Mahmud Kaşğarlı. Sözün sehri. Bakı: Ya-zıçı, 1986, s. 181-189.
164. Zeynalov F.R. Qədim türk yazılı abidələri (orta dövr). Bakı: ADU nəşri, 1980, 96 s.
165. Zeynalov F.R. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. ADU-nun Elmi Xəbərləri. Bakı: 1971, № 5, 18-26.
166. Zeynalov F.R. Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissə-ləri. Bakı: Maarif, 1971, 312 s.
167. Zeynalov F.R. Müasir türk dillərində qoşmalar. Bakı: ADU, 1964, 48 s.
168. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. I hissə (fonetika, leksika, morfologiya). Nəşrə hazırlayan, redaktoru və ön sözün müəllifi M.Qıpçaq. Bakı: MBM, 2008, 354 s.
169. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. I hissə (adlar), Bakı: ADU nəşri, 1974, 142 s.
170. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. II hissə (fellər), Bakı: ADU nəşri, 1975, 131 s.
171. Zeynalov F.R. Türkologiyanın əsasları. Bakı: 1981, 348 s

 


Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.