Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Çin dilində:

635. Chen Shi Minq. Cong Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Kan Wey Wu Er Yü «R» De Yan-Bian [«Divanü lüğat-it-türk»ə görə uyğur dilindəki «r» samitinin dəyişməsi haqqında]. XDİJ, 1985, № 4, bet 60-65.
636. Chen Zong Zhen. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Zhong De Yan-Yu [«Divanü lüğat-it-türk»dəki atalar sözləri]. Min-Zu Yu-Wen [Milli azlıqların dilləri jurnalı], 1980, № 4.
637. Chen Zong Zhen. Cong Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Zong Yu Tu-Jue Hui-Gu Shi-Di Ji Ming-Su Yan-Jiu You-Guan De Zi Liao [«Divanü lüğat-it-türk»də türklərin və uyğurla-rın tarixi, coğrafiyası və adətlərinin tədqiqinə dair materi-allar]. Xi-Bei Min-Zu Wen-Cong [Şimal-qərb milli azlıqla-rını araşdırma toplusu»], 1984, № 2; Xi-Bei Min-Zu Xue-Bao [Şimal-qərb milli azlıqlar institutunun jurnalı], 1985, № 1.
638. Chen Zong Zhen. Cong Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Kan Ka-La-Han Wanq-Chao De-Wien Zı [«Divanü lüğat-it-türk»ə görə Qaraxani dövlətinin yazısına dair bir araşdır-ma]. Zhong-Guo Min-Zu Gu-Wen-Zı [«Milli azlıqların qə-dim abidələrinin tədiqiqi»], 1984.
639. Geng Shi-Min. Ka-La-Han Wang-Chao Wen-Xian [Qa-raxanilər dövrünə aid mətnlər]. Zhong-Yang Min-Zu Xue-Yuan Xue-Bao [Mərkəzi Milli Azlıqlar İnstitutunun jurna-lı], 1978, № 1-2-3.
640. Hacı Nur Hacı. Şi-Yi (XI) Şi-Ji Wey-Wu Er-Zu Yu-Yan Xue-Jia Ma-He-Mu-De Ka-Şi-Ge-Li [XI əsr uyğur dilçisi Mahmud Kaşğari]. Xinjiang Gəziti, 2.05.1980.
641. Hu Zhen-Hua, Geng Shi-Min. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Jie-Shao [«Divanü lüğat-it-türk» haqqında məlumat]. Xin-jiang ədibiyiti jurnili, 1964, № 4.
642. Liao Ze-Yu. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Zhong De Min-Jian Chuan-Shuo [«Divan»dakı xalq əfsanələri haqqında]. Xin-Jiang Min-Zu Wien-Xue Yan-Jiu [Sintszyan milli az-lıqları ədəbiyyat araşdırmaları jurnalı], 1985, № 3.
643. Li Jing Wey. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Yu-Fa Xing-Shi Suo-Yin-Shi [«Divanü lüğat-it-türk»dəki qrammatik kate-qoriyalar haqqında]. Ka-Shi Shi-Fan Xue-Yuan Xue-Bao [Kaşğar Maarif İnstitutunun jurnalı], 1981, № 1.
644. Li Zeng-Xiang, Li-Jing Wey. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Ji-Qi Yan-Jui Qing-Kuang [«Divanü lüğat-it-türk» və onun tədqiqi haqqında]. Tu-Shu Ping-Jie [Kitab tənqidi və reklamı jurnalı], 1980, № 4.
645. Lui Yi-Tang. Han-Yi Tu-Hui-Yu Be-Shi Ba-Li [Çincə mətnlərdə rastlanan Be-şi Ba-li (Beşbalık) sözünün izahı]. Bian-Zheng Xue-Bao [Sərhədlər siyasəti jurnalı], 1968, № 7.
646. Lui Yi-Tang. Tuf-Jue Ke-Han Shi Xi-Kao [Türk xaqan-ları şəcərəsinin izahı]. Bian-Zheng Yan-Jiu-Suo Nian-Bao [Sərhədlər siyasəti institutunun illiyi], 1976, № 7.
647. Mütiy İbrahim. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Ji-Qi Zuo-Zhe Ma-He-Mu-De Ka-Şi-Ge-Li [«Divanü lüğat-it-türk» və onun müəllifi Mahmud Kaşğari]. Bai-Ke Zhi-Shi [Ensik-lopedik məlumat jurnalı], 1984, № 1.
648. Niğmət Minqcani. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Yu Xian-Dai Ha-Sa-Ke-Yu De Guan-Xi [«Divan»ın dilinin müasir qazax dili ilə əlaqəsi]. Xin-Jiang She-Hui Ke-Xue [Sintsz-yan ictimai elmlər jurnalı], 1981, № 1; 1982, № 1
649. Niu Ru-Cheng. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Di-Yi-Juan Zhong-Ya Di-Minq Yan-Jui. [«Divanü lüğat-it-türk»ün I cildində verilmiş Orta Asiya yer adları haqqında]. Xi-Bei Shi-Di [Şimal-qərb çağ jurnalı], 1987, № 2.
650. Rəhman Abdukerim. Tan Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Zhong Suo-Yin Şhi-Ge De Zhe-Xue Jia-Zhi [«Divanü lüğat-it-türk»dəki şeirlərin fəlsəfi dəyəri haqqında]. XDİJ, 1983, № 3.
651. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan, دیوان لغات الترک [Divanü lüğat-it-türk], Beyjin: Millətlər nəşriyiti, 2002, I cild, 554 bet.
652. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan, دیوان لغات الترک [Divanü lüğat-it-türk], Beyjin: Millətlər nəşriyiti, 2002, II cild, 378 bet.
653. Tu Tszüe Yuy Datsıdyan, دیوان لغات الترک [Divanü lüğat-it-türk], Beyjin: Millətlər nəşriyiti, 2002, III cild, 442 bet.
654. Xiao Zhong-Yi. Yüe-Tan Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Ji-Qi Yan-Jiu Zhong De Ji-Ge Wien-Ti Jiang-Tan Tu Tszüe Yuy Datsıdyan Han Wen Yi-Ming De Que-Ding [«Divanü lü-ğat-it-türk»ün tədqiqinin bəzi problemləri və əsərin adının Çin dilinə tərcüməsinin dəqiqləşdirilməsi haqqında]. Yu-Yuan Yu Fan-Yi [Dil və tərcümə jurnalı], 1985, № 2.
655. Zhang Guang-Da. Guang-Yu Ma-He-Mu-De Ka-Şi-Ge-Li De Tu Tszüe Yuy Datsıdyan-Hui Yu Jiang-Yu Ci-Shu Ve Yuan-Xing Di-Tu [Mahmud Kaşğarinin «Divanü lü-ğat-it-türk» əsərindəki yuvarlaq dünya xəritəsi haqqında]. Zhong-Yang Min-Zu Xue-Yuan Xue-Bao [Mərkəzi Milli Azlıqlar İnstitutunun jurnalı], 1978, № 2
656. Zhu Zhinminq. Wey Wu Er Yü Li De Xan Yü Jie Si [Uyğur dilində Çin dilindən alınma sözlər]. Zhong Guo Yu-Wen [Çin dilləri jurnalı], 1965, № 5, s. 12-25.

 


Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.