Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Özbək dilində:

479. Abdulloyev F. «Devonu luğotit turk» asarida uğuz kom-ponentininq urni masalasi. Uzbek tili va adabiyoti, 1971, № 5, bet 51-56.
480. Aliyev A. «Devonu luğotit turk»daqi ayrım affikslarninq Namanqan qruppa şevalarida kullanişi. Uzbek tili va adabiyoti, 1971, № 5, bet 68-70.
481. Buronov M. Çorvaçilik leksikasidan. Uzbek tili va ada-biyoti, 1971, № 5, bet 70-81.
482. Fitrat A. Anq aski turk adabiyoti namunalari. Samar-kand-Toşkent: 1927, 128 bet.
483. Fitrat A. Aski uzbek adabiyoti namunalari. Samarkand-Toşkent: 1928, bet 18-27.
484. Fozilov E. Maxmud Koşğariy «Devoni» naşrlarinqi kiya-siy tatkik etiş tajribasi. BB, 1972, Ankara: 1975, bet 457-462.
485. Fozilov E. Maxmud Koşğariy va uninq «Devon»i. Uzbek tili va adabiyoti. Toşkent: 1971, № 5, bet 34-39.
486. Fozilov E. Şarkninq maşxur filolqlari Maxmud Koşğa-riy, Abu Xayyon, Jamoliddin Turkiy. Toşkent: Fan, 1971, 80 bet.
487. İbroximov S., Asomuddinova M. XI asrdaqi turkiy til-larda kasb-xunar atamalari va ularninq «Devonu luğotit turk»da aks etişi. Uzbek tili va adabiyoti, 1971, № 5, bet 57-62.
488. İşoyev A. «Devonu luğotit turk» va uzbek şevalari. Uzbek tili va adabiyoti, 1971, № 5, bet 63-67.
489. Jumaniyozov R. Solix Mutallibov. Uzbek tili va adabi-yoti. Toşkent: 1969, № 1, bet 79-81.
490. Kononov A.N. Maxmud Koşğariy va uninq «Devonu luğotit turk» asari. Uzbek tili va adabiyoti, 1972, № 1, bet 31-38.
491. Kononov A.N. Maxmud Koşğariy va uninq «Devonu luğotit turk» asari. Uzbek tili va adabiyoti, 1972, № 2, bet 29-35.
492. Maxmud Koşğariy. Turkiy Suzlar Devoni (Devonu luğotit turk). Tarjimon va naşrqa tayarlovçi S.M.Mutal-libov. Toşkent: Fan, 1960, I tom 500 bet.
493. Maxmud Koşğariy. Turkiy Suzlar Devoni (Devonu luğo-tit turk). Tarjimon va naşrqa tayarlovçi S.M.Mutallibov. Toşkent: Fan, 1961, II, tom, 428 bet.
494. Maxmud Koşğariy. Turkiy Suzlar Devoni (Devonu luğo-tit turk). Tarjimon va naşrqa tayarlovçi S.M.Mutallibov. Toşkent: Fan, 1963, III tom, 466 bet.
495. Maxmud Koşğariy. Turkiy Suzlar Devoni (Devonu luğo-tit turk). Ğ.Abduraxmonov va S.Mutallibovlar iştiroki va taxriri ostida. Toşkent: Fan, 1967, IV tom (indeks), 543 bet.
496. Maxmud Koşğariy. Uzbek Sovet Ensiklopediyasi. Toş-kent, 1976, tom VII, bet 91-93.
497. Maxmudov K. Qrammatik kursatkiç. Maxmud Koşğa-riy. Turkiy Suzlar Devoni (Devonu luğotit turk). Toşkent: Fan, 1967, IV tom (indeks), s. 406-476.
498. Mutallibov S.M. Devonu luğotit turk va uninq tarjimasi. Uzbek tili va adabiyoti, 1971, № 5, bet 40-44.
499. Mutallibov S.M. XI asrninq buyuk filoloqlari va ular-ninq noyob asarlari. Maxmud Koşğariy. Turkiy suzlar de-voni – Devoni luğotit turk. Tarjimon va naşrqa tayorlovçi S.M.Mutallibov. Toşent: Fan, 1960, I tom, bet 739.
500. Niqmatov H. XI asrdaqi turkiy tillarninq M.Koşğariy ta-manidan kilinqan tasnifi. Uzbek tili va adabiyoti, 1969, № 4, bet 51-53.
501. Uzbek adabiyoti tarixi. Toşkent: Fan, 1978, I tom, 328 bet.
502. Valiyev U.N. «Devonu luğotit turk»da -çı/-çi affiksi tuğrisida. Uzbek tili va adabiyoti, 1964, № 3, bet 74-76.
503. Xasanov X. Maxmud Koşğariy. Xayoti va qeoqrafik me-rosi. Toşkent: 1963, 83 bet.

 


Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.