Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Türk dilində:

172. Abdurrahim Hasan. Kaşgarlı Mahmud’un Mezarı ve Mimari Yapısı. TK, sayı 268, Ağustos 1985, s. 544-547.
173. Abdurrahman Varis. Divanü Lugati’t-Türk’teki Türk İl-lerinin Çağdaş Çin Kaynakları ile Mukayesesi ve Değer-lendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, A.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 137 s.
174. Agah Sırrı Levend. Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: TTK, 1984, 666 s.
175. Ahmedov Toktosun. Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lu-gat’it-Türk’ü ve Çağdaş Kırgız Dili. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 96-101.
176. Akalın Mehmet. Tarihi Türk Şiveleri. Ankara:1979, 276 s
177. Akar Ali. Divanü Lugat’it-Türk ile Anadolu Ağızların-dakı Ortak Unsurlar Üzerine Bir Deneme. Divanü Luga-ti’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 106-129.
178. Akkaya Musaliha. Divanü Lugat-it-Türk’teki Türk Halk Edebiyatı Örnekleri. Türkiyat Enstitüsü Türkoloji Tezi, № 325.
179. Akkaya M.Şükrü. İstilah (Terim) Taramaları: Divanü Lugat-it-Türk. TD, sayı 3, Temmuz 1933, Ankara.
180. Aksakal Ali. Ölümünün 60. Yılında Kitap Dostu Ali Emiri Efendi. TK, sayı 250, 1984, s. 25-28.
181. Akün Ömer Faruk. Kaşgarlı Mahmud. DİA, İstanbul: 2002, c. 25, s. 9-15.
182. Altıntaş Ayten. Divanü Lügat-it-Türk’teki Tıbbi Bilgiler. TDA, 25 Ağustos 1983, s. 136-148.
183. Arat Reşit Rahmeti. Eski Türk Şiiri. Ankara: 1986, 506 s.
184. Arat Reşit Rahmeti. Kutadgu Bilig. I. Metin. İstanbul: 1947, LIX+ 656 s.
185. Arat Reşit Rahmeti. Kutadgu Bilig. II. Çeviri. Ankara: 1947, XXVIII+ 477 s.
186. Arat Reşit Rahmeti. Kutadgu Bilig. III. İndeks. İstanbul: 1979, XY+565.
187. Artam Nurettin. Divanü Lugat-it-Türk ve Dilimizin Zenginliği. Ulus, 3 Temmuz 1940.
188. Artam Nurettin. Divanü Lugat-it-Türk (cilt: 2) ve Türk-çenin Bir Hususiyeti. Ulus, 5 Şubat 1941.
189. Artam Nurettin. Kaşgarlı Mahmud’a GöreTürk. Ulus, 13 Haziran 1940.
190. Asım Necib. Eski Savlar. İstanbul: 1338-1343 (h), Evkaf Matbaası, 59 s.
191. Asım Necib. Eski Savlar. Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1338 (h), sayı 2, s. 153-159.
192. Asım Necib. Eski Savlar. Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1338 (h), sayı 4, s. 312-328.
193. Asım Necib. Eski Savlar. Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1338 (h), sayı 5, s. 421-435.
194. Asım Necib. Eski Savlar. Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1338 (h), sayı 6, s. 487-502.
195. Asker Ramiz. Divanü Lugat-it-Türk’ün Basılmış ve Ba-sılmamış Çevirileri. Uluslararası «Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyasının Dili, Edebiyatı, Kültürü ve Tarihi» Konferansı Bildirileri. Bişkek: 26 Nisan 2007, s. 193-201.
196. Asker Ramiz. DLT’nin DTS’de Yansıması. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi İCANAS-38. Ankara: 10-15 Eylül 2007, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 9-10.
197. Asker Ramiz. Kutadgu Bilig’de Devlet Yöneticileri. Azerbaycan Mustakillikten Sonra. Beynelhalk Konferansın Materialları. Baku: 3-4 Mart 2003, s. 288-291.
198. Asker Ramiz. Kutadgu Bilig’in Dili ve Kelime Hazinesi Üzerine. Kutadgubilig Dergisi, sayı 4, Ekim 2003, s. 283-298.
199. Asker Ramiz. Kutadgu Bilig’le İlgili Yanlış Yorumlar. Prof. Dr. Mehmet Saraya Armağan. Türk Dünyasına Ba-kışlar. DA Yayınları, İstanbul: 2003, s. 117-123.
200. Atalay Besim. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesinin Ten-kidi Dolayısıyle Bay Atıf Tüzüner’e Teşekkür Ederken. Yeni Sabah, 4, 5, 17 Ekim 1940.
201. Atalay Besim. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi Dolayı-sıyle Dil Süzülmelerine Dair Düşünceler. Tan, 27 Ağustos 1940.
202. Atalay Besim. Divanü Lugat’in Tenkidi Münasebetiyle M.Nuri Erdoğana Cevap. Yeni Sabah, 2, 6, 7 ve 8 Eylul 1940.
203. Atalay Besim. Önsöz. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. Çeviren: Besim Atalay. Ankara: 1939, I cilt, s. V-XXXVI.
204. Atalay Besim. Türk Dili Kuralları. Ankara: 1931, 110 s.
205. Bağcı Kemal. Divanü Lugat-it-Türk Çinde İlk Kez Uy-gurca Yayındandı. Milliyet-Aktüalite. 17 Nisan 1983, s. 3.
206. Bağdaş Cahit. DLT’deki Şiirlerde İsmin Hal Eklerinin Kullanılışı. İlmi Araştırmalar. İstanbul, 2001, sayı 11, s. 29-40.
207. Banarlı N.S. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Destanlar Devrinden Zamanımıza Kadar). İstanbul: 1987, I cilt,634 s.
208. Banguoğlu Tahsin. Kaşgari’den Notlar. I: Uygurlar ve Uygurca Üzerine. TDAY-B, 1958, s. 87113.
209. Banguoğlu Tahsin. Kaşgari’den Notlar. 2: Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine. TDAY-B, 1959, s. 126.
210. Banguoğlu Tahsin. Kaşgari’den Notlar, 3: Oğuz Lehçesi Üzerine. TDAY-B, 1960, s. 23-48.
211. Barthold W.W. (Açıklama: M.F.Köprülü). İslam Mede-niyeti Tarihi. Ankara: 1984, XXIV+367 s.
212. Barthold W.W. Kutadgu Bilig`in Zikrettiği Buğra Han Kimdir? Kutadgu Bilig. Tıpkıbasım. I. Viyana Nüshası. İs-tanbul, 1942, s. 112-114.
213. Barhtold W.W. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Ders-ler. Ankara: TTK, 1975, 390 s.
214. Baskakov N.A. Karahanlı Türkçesinde Eski Tip Yüklem Üzerine–Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it-Türk Ese-rinin Esasında. TDK, BB, Ankara: 1975, s. 401-404.
215. Battal-Taymas A. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. TM, VII-VIII, 1940-42, s. 212-252.
216. Battal-Taymas A. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. TM, XI, 1954, s. 75-100.
217. Battal-Taymas A. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. Ye-ni Sabah, 6 Ağustos 1940.
218. Battal-Taymas A. Divanü Lugat-it-Türk’te Türk ve Türkçe Manalarına Gelen Sözleri Nasıl Anlamalı? TY, c. XXVI, 1942, s. 89-93.
219. Battal-Taymas A. Divanü Lugat-it-Türk. Varlık, sayı 202, 1 Aralık, 1941.
220. Bekin Ahmet Rıza. Çinde Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugat-it-Türk İle İlgili Araştırmalar. DD, sayı 33, Tem-muz, 1995, s. 56-59.
221. Bilge Rifat (Kilisli). Bildiklerim. Yeni Sabah, 30 Eylül 1945; 4, 7, 11, 14, 18 Kasım 1945.
222. Bilge Rifat (Kilisli). Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi Münasebetiyle. Yeni Sabah, 9-10 Eylul 1940.
223. Bilge Rifat (Kilisli). Divanü Lugat-it-Türk’ün Başındakı Makale. TM, c. VI, İstanbul: 1939, s. 355-358.
224. Bilge Rifat (Kilisli). Divanü Lugat-it-Türk’ün Telifi Ta-rihi. TM, c. VI, İstanbul, 1939, s. 358-360.
225. Bilge Rifat (Kilisli). Divanü Lugat-it-Türk ve Emiri Efen-di. TK, sayı 88, Şubat 1970, s.253-270.
226. Bir Dilsever Prof. Fındıkoğlu ve Kaşgarlı Mahmut. TD, sayı 183, Aralık 1966, s. 236-238.
227. Birtek Ferit. En Eski Türk Savları. Divanü Lugat-it-Türk’ten Derlemeler. Ankara: 1944, 118 s.
228. Boratav Pertev Naili. Kaşgarlı Mahmud: Divanü Lugat-it-Türk. Ülkü, seri 2, sayı 16, 16 Mayıs 1942, s. 21.
229. Brockelmann Carl. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi Hakkında. Türk Amacı, yıl 1, 1 Eylul 1942, s. 103-108.
230. Brockelmann Carl. Divanü Lugat-it-Türk’teki Halk Şiir-leri. Türkün Mecmuası, I, 1936, sayı 6, s. 54-69.
231. Brockelmann Carl. Divanü Lugat-it-Türk’teki Halk Şiir-leri. Türkün Mecmuası, II, 1936, sayı 7, s. 65-72.
232. Brockelmann Carl. Divanü Lugat-it-Türk’teki Halk Şiir-leri. Türkün Mecmuası, III, 1936, sayı 8, s. 65-72.
233. Brockelmann Carl. Divanü Lugat-it-Türk’teki Halk Şiir-leri. Türkün Mecmuası, IV, 1937, sayı 9, s. 1-8.
234. Brockelmann Carl. Divanü Lugat-it-Türk’teki Halk Şiir-leri. Türkün Mecmuası, V, 1937, sayı 10, s. 32-40.
235. Brockelmann Carl. Divanü Lugat-it-Türk’teki Halk Şiir-leri. Türkün Mecmuası, VI, 1937, sayı 11, s. 29-32.
236. Brokcelmann Carl. Eski Türkistan Halk Edebiyatı. Ede-biyat Fakültesi Mecmuası, İstanbul: 1339, sayı 23, s. 108-117.
237. Buğra Mehmet Emin. Divanü Lugat-it-Türk 880 Yaşın-da. Türkistan Dergisi, sayı 1, Nisan 1953, s. 5-10.
238. uğra Muhammet Emin. Şarki Türkistan Tarihi. Anka-ra: 1987, 662 s.
239. Caferoğlu Ahmet. Divanü Lugat-it-Türk’ün Sonundaki En Kadim Türk Cihan Haritası. Ülkü, sayı 52,1937
240. Caferoğlu Ahmet. İlk Türk Dilcisi Kaşgarlı Mahmud. İstanbul: 1938, 26 s.
241. Caferoğlu Ahmet. Kaşğarlı Mahmud. İstanbul:1970,62 s.
242. Caferoğlu Ahmet. Kaşğarlı Mahmud. İstanbul:1985,42 s.
243. Caferoğlu Ahmet. Kaşğarlı Mahmud’a Göre Akraba Ad-ları. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 23-26.
244. Caferoğlu Ahmet. Karahanlılar Devri Türk Edebiyatı. Ankara: 1976.
245. Caferoğlu Ahmet. Türk Dili Tarihi. İstanbul: 1958, I cilt, VIII+ 184 s.
246. Caferoğlu Ahmet. Türk Dili Tarihi. İstanbul: 1964, II cilt, XV+ 256 s.
247. Caferoğlu Ahmet. Türkçemizdeki -ğıl ve -gil Emir Eki. TDAY-B, Ankara: 1971, s. 1-10.
248. Canpolad Mustafa. Kaşgarlı Mahmud ve Etimoloji. Di-vanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 19-29.
249. Ciylan Ferhat. Kaşgarlı Mahmut. Türkçenin İlk Aliminin Gerçek Yaşam Öyküsü. İstanbul: 2006, 512 s.
250. Clauson Sir Gerard. Eski Türkçe Üzerine Üç Not. TDAY-B, 1966. Ankara: 1966, s. 1-18.
251. Coşkun Ali Osman. Kaşgarlı Mahmud ve Miliyetçilik Meselesi. TK, sayı 226, Şubat 1982, s. 237-240.
252. Çağatay Saadet. Divanü Lugat-it-Türk’te Bukuk. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 53-55.
253. Çağatay Saadet. Divanü Lugat-it-Türk’te İnançla İlgili Sözler. BB, 1972, TDK, Ankara: 1975, s. 385-391.
254. Çakmak Tülay. Çin’de Tang Dönemi Şiiri ile Divanü Lugati’t-Türk’teki Manzum Parçaların Karşılaştırılması. Doktora Tezi, A. Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 320 s.
255. Çatıkkaş Ata. Türk Dilleri Lugatçiliği ve Bazı Türkçe Lugatler. TDA, 41, Nisan 1986, s. 207-251.
256. Çetin Engin. Divanü Lugati’t-Türk’teki Yiyecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri. Çu-kurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005, sayı 2, s. 185-200.
257. Çiftçi Musa. Kaşgarlı Mahmud’un Dil Öğretim Yöntemi Üzerine. V Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri. I. TDK Yayınları, Ankara: 2004, s. 571-596.
258. Danişmend İsmail Hami. Divanü Lugat-it-Türk. Cum-huriyet, 15 Ocak 1942.
259. Dedeoğlu Behçet. Kaşgarlı Mahmut Hakkında Bibliyo-grafya. Çağrı, sayı 11 (105), Ekim 1966, s. 4-8.
260. Delibaşı Ali Süha. Türk Dili Hakkında Düşünceler: Di-vanü Lugat-it-Türk’ün Tercümesi Münasebetiyle. Cum-huriyet, 6 Ağustos 1940.
261. Deliömeroğlu Yakup. Kaşgarlı Mahmut 1.000 Yaşında veya 2008 Kaşgarlı Mahmut Yılı. Kardeş Kalemler, sayı 6, Haziran 2007, s. 80-89.
262. Demirel Süleyman. Sunuş. Mahmud Kaşğari. Divanü lü-gat-it-türk. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əs-kər. Bakı: Ozan, 2006, I cild, s.5-6.
263. Dilaçar A. Carl Brockelmann. TD, sayı 5, Temmuz 1956, s. 612-624.
264. Dilaçar A. Kaşgarlı Mahmud’un Kişiliği. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s.7-9.
265. Dilaçar A. Kaşgarlı Mahmud’un Kişiliği. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 20-26.
266. Dilaçar A. Rifat Bilge (1876-1953). Dilcilere Saygı. An-kara: 1966, s. 99-101.
267. Dilaçar A. Kutadgu Bilig İncelemesi. Ankara:1995, 208 s.
268. Dil Dergisi Mahmut Kaşgarlı Özel Sayısı. Sayı 33, 1995, s. 793.
269. Dilçin Dehri. Arap Alafabesine Göre Divanü Lugat-it-Türk Dizini. Ankara: 1957, 448 s.
270. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. Çeviren: Besim Atalay. Ankara: I, 1939, XXXVI+530 s.
271. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. Çeviren: Besim Atalay. Ankara: II, 1941, 366 s.
272. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. Çeviren: Besim Atalay. Ankara: III, 1943, 452 s.
273. Divanü Lugat-it-Türk Dizini. Endeks. Yazan: Besim Atalay. Ankara: IV, 1943, LX+868 s.
274. Divanü Lugat-it-Türk. Dizini. Ankara:1972, XXII+168 s
275. Divanü Lugat-it-Türk. Tıpkıbasım.Faksimile. Ankara: 1941, 638 s.
276. Divanü Lugat-it-Türk. (Tıpkıbasımı). Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1990, 638 s.
277. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, 146 s.
278. Dizdaroğlu Hikmet. Kaşgarlı Mahmut. TD Belleten, seri 3, sayı 10-11, 1947 sayısı, İstanbul: 1948, s. 43-45.
279. Donuk Abdulkadir. Kültür Tarihi Açısından Divanü Lu-gat-it-Türk’ün Değerlendirilmesi. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s. 65-69.
280. Durgut Hüseyin. Karahanlı ve Harezm Türkçesi Eserle-rinde İsmin Halleri. Çanakkale Onsekiz Mayıs Üniversi-tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, Çanakkale: 1999, s. 59-75.
281. Eckmann Janos. İslami Orta Asya Türk Edebi Dilinin Özellikleri. TDA, sayı 57, Aralık 1988, s. 193-201.
282. Egeubayev Askar. Eski Türk Edebiyatı Mirasındakı Mi-tolojik ve Halk Kültürleri ile İlgili Akımlar, Tarihi ve To-ponimik Efsaneler, Adlandırmalar. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 62-71.
283. Ekberzade Şahmar. Divanu Lugati’t-Türk ve Türk Ma-neviyatı. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. An-kara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 57-61.
284. El-Cahiz. Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri. Çeviri ve Açıklama: Ramazan Şeşen. Ankara: 1967, 108 s.
285. Elçin Şükrü. Kaşgarlı Mahmut ve Kavak Ağacı. TK, sayı 359, Mart 1993, s. 149-151.
286. Emet Erkin. Doğu Türkistan ve Çinde Divanü Lugat-it-Türk Üzerine Yapılan Dil ve Edebiyat Araştırmaları. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s. 60-64.
287. Erarslan Kemal. Divanu Lugat-it-Türk’de Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler. TADY-B, 1991, s. 113-117.
288. Ercilasun Ahmet Bican. Alp Er Tonga’ya Ait Bazı Söz-ler. TK, Şubat, 1976, sayı 160, s. 220-222.
289. Ercilasun Ahmet B. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: 2006, 486 s.
290. Ercilasun Ahmet B. Divanü Lugat’t-Türk’de Ünlü Uzun-luklarıyla İlgili Kayıtlar. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. 7-8 Mayıs 1999, Ankara: TDK, s. 51-54.
291. Ercilasun Ahmet B. Divanü Lugati’t-Türk’ü Koruyan Aile. Yeni Orkun, Eylul 2003, s. 26-28.
292. Ercilasun Ahmet B. Divanü Lugati’t-Türk’ü Koruyan Aile. Yeni Orkun, Ekim 2003, s. 28-30.
293. Ercilasun Ahmet B. Karahanlı Devri Türk Edebiyatı. Büyük Türk Klasikleri. I, İstanbul: 1985, s. 114-179.
294. Ercilasun Ahmet B. Kutadgu Bilig Grameri. Fiil. Anka-ra: 1984, 196 s.
295. Ercilasun Ahmet B. Makaleler. Ankara: 2007, 752 s.
296. Ercilasun Ahmet B. İlk Müslüman Devletlerinde Dil ve Edebiyat. Türkler, c. 5, Ankara: 2002, s. 759-783.
297. Ercilasun Ahmet B. Kaşgarlı Mahmud’da -sa/-se Eki. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s. 65-59.
298. Ercilasun Ahmet B. Türkçede Emir ve İstek Kipi Üze-rine. TD, sayı 505, Ocak 1999, s. 3-9.
299. Erdoğan Mehmet Nuri. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi Münasebetiyle. Yeni Sabah, 28 Ağustos1 Eylul 1940.
300. Eren Hasan. Sovetskaya Tyurkologiya Dergisinin Di-vanü Lugat-it-Türk Özel Sayısı. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 121-124.
301. Fındıkoğlu Ziyaettin Fahri. Dil Sosyolojisi ve Mahmud-u Kaşğari. I. TY, sayı 9, Ağustos 1966.
302. Fındıkoğlu Ziyaettin Fahri. Dil Sosyolojisi ve Mahmud-u Kaşğari. II. TY, sayı 10, Eylul 1966.
303. Gabain Annemarie von. Codex Cumanicus’un Dili. Ta-rihi Türk Şiveleri. Ankara: 1998, s. 67-109.
304. Gabain Annemarie von. Eski Türkçe. Tarihi Türk Şive-leri. Ankara: 1998, s. 29-66.
305. Gabain Annemarie von. Eski Türkçenin Grameri. Anka-ra: 1988, 313 s.
306. Galanti Avram. Eski Savların Eksikliği. Edebiyat Fa-kültesi Mecmuası, 1339 (h), yıl 2, sayı 6.
307. Gencan Tahir Nejat. Divanü Lugat-it-Türk. TD, sayı 250, 1972, s. 304-309.
308. Gencan Tahir Nejat. Divanü Lugat-it-Türk’te Dil Kural-ları. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 27-52.
309. Gencan Tahir Nejat. Divanü Lugat-it-Türk’te Türkçülük ve Öz Türkçe Sevgisi. BB, 1972, TDK, Ankara: 1975, s. 475-478.
310. Gencan Tahir Nejat. Kaşgarlı Mahmud’un Öz Türkçe-ciliği. TD, sayı 249, 1972, s. 192-195.
311. Genç Reşat. Karahanlı Devlet Teşkilatı. İstanbul: 1981, 265 s.
312. Genç Reşat. Karahanlılar Tarihi. Genel Türk Tarihi. 2. Ankara: 2002, s. 693-716.
313. Genç Reşat. Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI Yüzyılda Türk Dünyası. Ankara: 1997, 412 s.
314. Genç Reşat. Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI Yüzyılda Türklerde Ziraat. DD, sayı 33, Temmuz, 1995, s. 76-91.
315. Genç Reşat. Kaşgarlı’dan Anadoluya Uzanan Kültür De-ğerlermiz. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 7-9.
316. Geng Shimin. Çinde Türkoloji Araştırmalar. Yeni Tür-kiye Dergisi, sayı 43, 2002, s. 114-119.
317. Gezgin Hakkı Süha. Divanü Lugat-it-Türk. Vakit, 9 Ey-lul 1940.
318. Golden P.B. Kara-Hanlıların Menşei. Bilge. 1999, sayı 21, s. 35-36.
319. Gökalp Ziya. Türk Medeniyeti Tarihi. İstanbul: 1976, 416 s.
320. Gökçeoğlu Mustafa. Divanü Lugati’t-Türk ve Kıbrıs Türklerinin Dillerinde Yaşayan Sözcükler. Divanü Lu-gati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 72-77.
321. Gökyay Orhan Şaik. Divanü Lugat-it-Türk ve Alp Er Tunga. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 56-59.
322. Gülensoy Tuncer. Doğu Anadolu Ağızları ve Divanü Lu-gati’t-Türk. V Milletlerarası Türkoloji Kongresi. İstanbul: 23-28 Eylul 1985. Tebliğler. 1. Türk Dili. Cilt 1, İstanbul: 1985, s. 107-115.
323. Gülmeden Nevhis. Kaşgarlı Mahmut ve Türkçülüğü. Emre Dergisi, sayı 23, Mart 1966, s. 11-13.
324. Günay Turgut. Türk Halk Şiirinde İlk Deyişme Örnek-leri. Şükrü Elçin Armağanı, Ankara: 1983, s. 43-46.
325. Gürsoy-Naskali Emine. Divanü Lugati’t-Türk’de Bir Kurt Avı ve Anadoludaki Şekli. Divanü Lugati’t-Türk Bil-gi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 55-56.
326. Hacıeminoğlu Necmettin. Karahanlı Türkçesi Grameri. Ankara: 2003, 214 s.
327. Hartmann Martin. Divanü Lugat-it-Türk’e Ait Birkaç Mülahaza. MT, sayı 4, 1916, s. 167-170.
328. Hazai György. Genel Leksokografya Açısından Kaşgarlı Mahmut Hakkında Düşünceler. BB, 1972, TDK, Ankara: 1975, s. 419-424.
329. Hidayet Nuraniye. Çin Kaynaklarına Göre Karahanlılar (840-1231). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 87 s.
330. Hidayet Nuraniye. Karahanlılar Devrinde Uygur Halk Edebiyatı. Doğu Türkistanın Sesi – Şarki Türkistan Avazı, 1991, № 4, s. 27-29.
331. Hüseyinov Gaysa. Bir Sistem Olarak Eski Türk Edebi-yatı ve Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t-Türk Adlı Eseri. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Anka-ra: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 78 83.
332. Işıtman İshak Refet. Dil Kurultayı Dolayısıyle: Türkçe İçin Bir Konferans. Kütahya: 1932, 16 sayfa.
333. İbrahim Hasan. Kaşgarlı Mahmud’un Mezarı ve Mimari Yapısı. TK, sayı 268, Ağustos 1985, s. 544-547.
334. İlaydın Hikmet. Divan’la İlgili Bazı Gözlemler ve Düşün-celer. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s. 49-55.
335. İlaydın Hikmet. Divan’la İlgili Bazı Gözlemler ve Düşün-celer. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 96-103.
336. İltebir Abdulhekim Baki. Kaşğarlı Mahmut, Divanü Lü-gat-it-Türk ve Doğu Türkistan. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s. 30-43.
337. İnan Abdulkadir. Divanü Lugat-it-Türk’te Datif Hali. TD, sayı 26, Kasım 1953, s. 80-81.
338. İnan Abdulkadir. Divanü Lugat-it-Türk’te Şamanizm İle İlgili Kelimeler. TK, sayı 100, Şubat 1971, s. 293-297.
339. İnan Abdulkadir. Divanü Lugat-it-Türk’te Şamanizm İle İlgili Kelimeler. Makaleler ve İncelemeler. 2. Ankara, 1991, s. 317-321.
340. Kaçalin Mustafa S. Divanü Lugati’t-Türk. DİA, İstan-bul: 1994, c. 9, s. 446-449.
341. Kafalı Mustafa. Divanü Lugat-it-Türk’ün Tarihi Coğraf-ya Bakımından Kaynak Olarak Değerlendirilmesi. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s. 92-93.
342. Kafesoğlu İbrahim. Türk Milli Kültürü. İstanbul: 1984, 445 s.
343. Kara Abdulvahab. Divanü Lugat-it-Türk’ü Bulan Ali Emiri Efendinin Hayatı ve Şahsiyeti. Kardeş Kalemler, sayı 3, Mart 2007, s. 74-77.
344. كتاب دیوان لغات الترک محمود بن الحسين الكا شغرى [Mahmud bin el-Hüseyn el-Kaşğari. Kitabu Divanı Lugati’t-Türk. Dar ül-Xilafet-i Aliye, Matbaa-yi Amire, cildi evvel, İstanbul: 1333, 436 s. (R.Kilisli nəşri, 1. cild, 1915)].
345. كتاب دیوان لغات الترک محمود بن الحسين الكا شغرى [Mahmud bin el-Hüseyn el-Kaşğari. Kitabu Divanı Lugati’t-Türk. Dar ül-Xilafet-i Aliye, Matbaa-yi Amire, cildi sani, İstanbul: 1333, 294 s. (R.Kilisli nəşri, 2. cild, 1915)].
346. كتاب دیوان لغات الترک محمود بن الحسين الكا شغرى [Mahmud bin el-Hüseyn el-Kaşğari. Kitabu Divanı Lugati’t-Türk. Dar ül-Xilafet-i Aliye, Matbaa-yi Amire, cildi salis, 1335, İstan-bul: 333 s. (R.Kilisli nəşri, 3. cild, 1917)].
347. Kaşgarlı Mahmud. Divanü Lugati’t-Türk. Çeviri, Uyar-lama, Düzenleme. Hazırlayanlar: Seçkin Erdi, Serap Tuğ-ba Yurteser. İstanbul: 2005, 725 s.
348. Kaşgarlı Mahmut. Büyük Ansiklopedi, cilt 2, İstanbul: 1980, s. 990.
349. Kaşgarlı Mahmut. DİA Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 25, Ankara: 2002, s. 9-15.
350. Kaşgarlı Mahmut. Türk Ansiklopedisi, cilt 21, Ankara: 1974, s. 389-392.
351. Kaşgarlı Mahmut. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, cilt 5, İstanbul: 1982, s. 216-217.
352. Kaşgarlı Sultan Mahmut. Büyük Türk Bilgini Kaşgarlı Mahmut’un Kişiliği ve Türklük Bilinci. DD, sayı 33, An-kara: Temmuz 1995, s. 10-15.
353. Kaşgarlı Sultan Mahmut. Büyük Türk Bilgini Kaşgarlı Mahmut’un Kişiliği ve Türklük Bilinci. TK, sayı 420, An-kara: 1997, s. 193-200.
354. Kaşgarlı Sultan Mahmut. Kaşgarlı Mahmud’un Mezarı. Doğu Türkistanın Sesi–Şarki Türkistan Avazı, 1985, sayı 78, bet 51-53.
355. Kelly James M. Divanü Lugat-it-Türk’ün Yeni Baskısı Üzerine. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 104-109.
356. Kocagöz Samim. Divanü Lugat-it-Türk ve Hocam Kilisli Rifat Bilge. TD, sayı 250, Temmuz 1972, s. 319-322.
357. Kocaoğlu Timur. Modern Dilbilimi Açısından Divanü Lugati’t-Türk’e Bir Bakış. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şö-leni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 47-50.
358. Kocatürk Vasfi Mahir. Büyük Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: 1964, s. 22-35.
359. Kononov A.N. Son Yıllarda SSCB’de Türkoloji Araştır-maları. TDAY, 1964, Ankara: s. 113-126.
360. Kononov A.N. Sovyetler Birliği’nde Kaşgarlı Mahmud’-un Divan’ını Konu Alan Araştırmalar. TDK, BB, Ankara: 1975, s. 393-399.
361. Kononov A.N. Sovyetler Birliği’nde Kaşgarlı Mahmud’-un Divan’ını Konu Alan Araştırmalar. TDAY, Ankara: 1978, s. 181-190.
362. Kononov A.N. Sovyetler Birliği’nde Kaşgarlı Mahmud’-un Divan’ını Konu Alan Araştırmalar. Manas Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkoloji Özel Sayısı, II kitap, Biş-kek: 2004, s. 147-152.
363. Kononov A.N. SSSB’deki Türk Filolojisi (1917-1967). Manas Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkoloji Özel Sayısı, II kitap, Bişkek: 2004, s. 153-181.
364. Konukseven Mustafa. Kutadgu Bilig ve Mahmud-u Kaş-gari’ye Göre Devlet İdaresinin Esas Prensipleri. Lisans Te-zi, İ.Ü., Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, 1968, 44 s.
365. Korkmaz Zeynep. Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugat-it-Türk. MK, c. 2, sayı 10, Mart 1981, s. 15-19.
366. Korkmaz Zeynep. Kaşgarlı Mahmut ve Oğuz Türkçesi. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 3-19.
367. Korkmaz Zeynep. Kaşgarlı Mahmut ve Oğuz Türkçesi. Türk Dili Üzerine Araştırmalar. Cilt 1, TDK, Ankara: 1995, s. 241-253.
368. Korkmaz Zeynep. Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Sü-reçleri ve Divanü Lugati’t-Türk. TD, sayı 570, Haziran 1999, s. 459-470.
369. orkmaz Zeynep. Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Sü-reçleri ve Divanü Lugati’t-Türk’deki İlk Örnekleri. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 10-18.
370. orkmaz Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bil-gisi). Ankara: 2003, TDK, 1224 s.
371. Koşay Hamit Zübeyir. Divanü Lugat-it-Türk’teki Terim-lerden Örnekler. BB, 1972, TDK, Ankara: 1975, s. 479-496.
372. Kozanoğlu C.Muhittin. Divanü Lugat-it-Türk’ün Mu-kaddemesi. Erciyes Dergisi, sayı 19, s. 559.
373. Köprülü[zade] M.F. Divanü Lugat-it-Türk. Milli Teteb-bular, 1915, sayı 5, s. 381-383.
374. Köprülü[zade] M.F. Milli Kültürümüzün Eski Bir Abi-desi: Divanü Lugat-it-Türk. Cumhuriyet, 24 Nisan 1933.
375. Köprülü[zade] M.F. Milli Kültürümüzün Eski Bir Abi-desi: Divanü Lugat-it-Türk. Cumhuriyet, 1 Mayıs 1933.
376. Köprülü M.F. Karahanlılar veya Hakaniye Devleti. Türkiye Tarihi. İstanbul, 1923, cilt 1, s. 106-120.
377. Köprülü M.F. Kay Kabilesi Hakkında Yeni Notlar. Bel-leten, sayı 33, s. 435-444.
378. Köprülü M.F. Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araş-tırmalar. İstanbul: 1934, s. 33-44.
379. Köprülü M.F.Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Ötüken, 1986, XXIY+437 s.
380. Köprülü M.F. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. An-kara: 1984, 415 s.
381. Köprülü M.F. Türk Edebiyatının Menşeleri. MT, II/IV, 1331 (h), s. 71-73.
382. Kurgan Şükrü. Divanü Lugat-it-Türk Üzerine. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 60-80.
383. Maden Muzaffer. Kaşgar ve Ötesi. Gezi Notları, Anılar ve Düşünceler. İstanbul: 1994, s. 70-76.
384. Mahmudov Huziahmet. Divanü Lugati’t-Türk’teki Ata Sözleri ve Onların Bugünkü Versiyonları. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 84-89.
385. Manas Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Türkoloji Özel Sayısı. I Kitap, Sayı 11, Bişkek: 2004, 260 s.
386. Manas Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Türkoloji Özel Sayısı. II Kitap, Sayı 11, Bişkek: 2004, 274 s.
387. Mansuroğlu Mecdut. Karahanlıca. Tarihi Türk Şiveleri, Ankara: 1979, s. 141-182.
388. Mansuroğlu Mecdut. Türkçede -ğay, -gey Eki ve Türe-meleri. Jean Deny Armağanı, Ankara: 1958, s. 171-183.
389. Mansuroğlu Mecdut. Türkçede -ğu Ekinin Fonksiyon-ları. TM, cilt X, İstanbul: 1953, s. 341-348.
390. Mansuroğlu Mecdut. Türkçede -mış Ekinin Fonksiyon-ları. Fuat Köprülü Armağanı, İstanbul: 1953, s. 345-350.
391. Mansuroğlu Mecdut. Türkçede -taçı Ekinin Fonksiyon-ları. TDE, sayı 12, İstanbul: 1956, s. 105-108.
392. Musabayev G.G. Kaşgarlı Mahmud’un Yaşamı Üzerine Yeni Veriler. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 110-120.
393. Musabayev G.G. Kaşgarlı Mahmud’un Yaşamı Üzerine Yeni Veriler. DD, sayı 33, Temmuz 1995, s. 20-29.
394. Nayır Yaşar Nabi. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi Do-layısıyle. Varlık, sayı 210, 1 Nisan 1942, s. 418-420.
395. Nayır Yaşar Nabi. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi Do-layısıyle. Varlık, sayı 211, 15 Nisan 1942, s. 494-496.
396. Nuri Abdülahat. Atasözleri. Kastamonu: Vilayet Mat-baası, 1334-1339 (h).
397. Olgun İbrahim. Kaşgarlı Mahmut’ta Türklük Bilinci. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 81-86.
398. O.Bilginer. Divanü Lugati’t-Türk’ün Dil Öğretim Yön-temleri ve Dünya Filolojisine Katkıları Bakımından Bir Değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 2003, sayı 13, s. 425-445.
399. Orkun Hüseyin Namık. Eski Türk Yazıtları. Ankara: 1987, 962 s.
400. Orkun Hüseyin Namık. Divanü Lugat-it-Tercümesi. Yeni Sabah, 27 Ağustos 1940.
401. Orkun Hüseyin Namık. Divanü Lugat-it-Türk’e Nazaran Hakan. Dergah Dergisi, sayı 8, Ağustos 1337 (h).
402. Orkun Hüseyin Namık. Eski Türk Adetleri. Dergah Der-gisi, sayı 10, Eylul 1337 (h).
403. Orkun Hüseyin Namık. Eski Türk İtikatları. Dergah Dergisi, sayı 12, Ekim 1337 (h).
404. Orkun Hüseyin Namık. Eski Türklerde Tebabet, Milli Oyunlar, Harp. Dergah Dergisi, sayı 23, Mart 1338 (h).
405. Orkun Hüseyin Namık. Milli Türk Yemekleri. Dergah Dergisi, sayı 20, Şubat 1338 (h).
406. Orkun Hüseyin Namık. Tarihte Türk Kadınlığı. Dergah Dergisi, sayı 22, Mart 1338 (h).
407. Oruzbayeva Byubina. Mahmut Kaşgari’nin Divan’ı ve Kırgız Dil Tarihinin Bazı Sorunları. BB, 1972. TDK, An-kara: 1975, s. 447-453.
408. Ögel Bahaddin. Türk Kültür Tarihine Giriş. I-IX ciltler, İstanbul: 1985-1987.
409. Ögel Bahaddin. Türk Kültürünün Gelişme Çağları. İstanbul: 1971, 788 s.
410. Ögel Bahaddin. Türk Mitolojisi. TTK, Ankara: c. 1, 1971, 644 s.
411. Ögel Bahaddin. Türk Mitolojisi. TTK, Ankara: c. 2, 1995, 610 s.
412. Ögel Bahaddin. Türklerde Devlet Anlayışı. Ankara: 1982, 392 s.
413. Özdemir Ahmet. Türk Dünyasının En Büyük Kitabı Di-vanü Lugat-it-Türk ve Ali Emiri Efendi. DD, sayı 33, Tem-muz 1995, s. 16-19.
414. Özkırımlı Atilla. Kaşgarlı’ya Göre Türklerde Askerlik. TD, sayı 253, Ekim 1972, s. 87-95.
415. Pristak O. Karahanlılar (840-1212). İA, c. VI, İstanbul: 1952, s. 251-273.
416. Pritsak O. Mahmut Kaşgari Kimdir? TM, c. X, 1951-53, İstanbul: 1953, s. 243-246.
417. Rasony L. Tarihte Türklük. 3. baskı, Ankara: TTK, 1993, 420 s.
418. Safa Peyami. Türkçenin En Büyük Anıtı. Cumhuriyet, 21 Haziran 1940.
419. Sakaoğlu Saim. Divanü Lugati’t-Türk Bibliyografyasına Yeni İlaveler. TKA, XI-XIV, 1975, s. 270-280.
420. Sakaoğlu Saim. Divanu Lugati’t-Türk’deki Atasözlerinin Anadoludaki İzleri. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bil-dirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 36-46.
421. Sakaoğlu Saim. Divanü Lugati’t-Türk’ün Halk Edebiyatı Açısından Taşıdığı Değer. Atatürk Üniversitesi Fen-Ede-biyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Erzurum, Fasikül 1, sa-yı 13, 1985, s. 301-319.
422. Sakaoğlu Saim. Karaman Ağzına Divanü Lugati’t Türk Açısından Bir Yaklaşım. Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleni / Barış Dili Türkçe. Karaman, 1314 Mayıs 1997, An-kara: 1998, s. 122-129.
423. Sarıhanov Mamed Durdı. Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t-Türk Eserinin Türlmenistanda Öğrenilmesi ve Kullanılışı. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 96-101.
424. Sertkaya Osman Fikri. Son Bulunan Belgeler İşığında Kaşgarlı Mahmud’un Hayatı Hakkında Yeni Bilgiler. Di-vanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 130-144.
425. Solak Fahri. Doğu Türkistan İle İlgili Türkiyede Yapılan Tezler. Doğu Türkistanın Sesi – Şarki Türkistan Avazı, sayı 65, İstanbul: s. 43-53.
426. Soysal Metin. Çin’den Gelen Haber. Hürriyet, 3 Nisan 1983.
427. Sümer Faruk. Oğuzlar (Türkmenler). Tarihleri-Boy Teş-kilatı-Destanları. Ankara: 1967, 532 s.
428. Şamil Ali. Halit Said: Ömrünü Ortak Türk Kültürüne Adayan Adam. Yom (Türk Dünyası Medeniyet Dergisi). Baku: 2007, sayı 6, s. 60-74.
429. Şamil Ali. Halit Said’in Umumtürk Dilinin ve Kültürü-nün Korunmasında Rolü. Uluslararası Asya ve Kuzey Af-rika Çalışmaları Kongresi İCANAS-38. Ankara: 10-15 Ey-lül 2007, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 34.
430. Şapolyo Enver B. Kaşgarlı Mahmud. İller ve Belediyeler Dergisi, 17 (186), Nisan 1961, s. 115-116.
431. Şehsuvaroğlu B.N. Kaşgarlı Mahmud ve Türklüğe Hiz-metleri. Tercüman, 1 Nisan 1968.
432. Şehsuvaroğlu Lütfü. Asya’nın Bin Yıllık Kanidil Kaşgarlı Mahmud. Radyo Televizyon Dergisi, Mart 2007, sayı 24, s. 46-47.
433. Talu Ercümend Ekrem. Divanü Lugat-it-Türk. Son Pos-ta, 26 Haziran 1940.
434. Tekeli Sevim. İlk Japonya Haritasını Çizen Türk Kaş-garlı Mahmut. Ertem Dergisi, sayı 3, Eylul 1985, s. 645-651.
435. Tekeli Sevim. İlk Japonya Haritasını Çizen Türk Kaş-garlı Mahmut. TA, XXI, s. 389-392.
436. Tekeli Sevim. İlk Japonya Haritasını Çizen Türk Kaş-garlı Mahmut. TDEA, II, s. 353-356.
437. Tekin Talat. Karahanlılar Dönemi Türk Şiiri. TD, sayı 409, Ocak 1986, s. 81-157.
438. Tekin Talat. Orhon Türkçesi Grameri. İstanbul: 2003, 272 s.
439. Tekin Talat. Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler. An-kara: 1995, 192 s.
440. Terles Esin. Divanü Lugat-it-Türk ve Budist Uygur Me-tinlerinde Ortak Birkaç Sözcük Üzerine. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi İCANAS-38. Anka-ra: 10-15 Eylül 2007, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 142.
441. Tevfikoğlu Muhtar. Ali Emiri Efendi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989, 206 s.
442. Thuri Jozsef. On Dörlüncü Asır Sonlarına Kadar Türk Dili Yadigarları. MT, sayı 4, 1331 (h), s. 81-133.
443. Timurtaş Faruk. Tarih İçinde Türk Edebiyatı. İstanbul: 1981, 263 s
444. Togan Zeki Velidi. Divanü Lugat-it-Türk’ün Telif Senesi Hakkında. Atsız Mecmuası, sayı 16, Ağustos 1932, s. 77-80.
445. Togan Zeki Velidi. Eski Türk ve Moğolların Haritaları ve Haritacılığı Meselelerine Dair Notlar. I. Mahmut Kaş-garinin Haritası. Kopuz Dergisi, sayı 5, Ağustos 1939.
446. Togan Zeki Velidi. Mahmut Kaşgari’ye Ait Notlar. Atsız Mecmuası, sayı 17, Eylul 1932, s. 133-136.
447. Togan Zeki Velidi. Karahanlılar (840-1212). İstanbul: 1967 Yılı Ders Notları, 145 s.
448. Togan Zeki Velidi. Umumi Türk Tarihine Giriş. İstan-bul: 1946, c. 1, s. 57-60, 81-82.
449. Turan Osman. İlig Unvanı Hakkında. TM, sayı VII-VIII, 1940-42, s. 192-199.
450. Turan Osman. Terken Unvanı. Türk Hukuk Tarihi Der-gisi, I, 1944, s. 67-73.
451. Turan Osman. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. I c. İstanbul: 1995, XX+216 s.
452. Turan Osman. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. II c. İstanbul: 1995, XIII+347 s.
453. Turan Osman. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. İstanbul: 1978, 628 s.
454. Turan Şekür. Uygur Türkleri Edebiyatı. Türk Dünyası El Kitabı. 3. cilt, Edebiyat, Ankara: 1992, s. 769-778.
455. Tursun Emin. Karahanlıca ve Hotan Diyalekti. TDA, II, 1983, s. 1828.
456. Tülücü Süleyman. Divanü Lugat-it-Türk’te Kadın İçin Kullanılan Sözler. TDA, sayı 16, Şubat 1982, s. 149-168.
457. Türk Dili. Divanü Lugat-it-Türk Özel Sayısı. Sayı 253, Ekim 1972, s. 4-124.
458. Türk Dünyası El Kitabı. Coğrafya-Tarih. I cilt, Ankara: 1992, 544 s.
459. Türk Dünyası El Kitabı. Edebiyat. III c., Ankara: 1992, 778 s.
460. Türk O. Kemalettin. Futbol, Polo, Boks ve Divanü Lugat-it-Türk. Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi, sayı 24, Aralık 1940.
461. Türk O. Kemalettin. Türk Dili ve Divanü Lugat-it-Türk. Yeni Mecmua, sayı 82, 20 Sonteşrin 1940.
462. Türkay Kara. Kaşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri. TDAY-B, 1980-1981, s. 39-42.
463. Türkay Kaya. Kaşgarlı’nın Derlediği Yansıma Sözcükler. Ömer Asım Aksoy Armağanı, TDK, Ankara: 1978, s. 241-257.
464. Türkçe Sözlük. 10. Baskı, Ankara: 2006, 2244 s.
465. Türkmen Fikret. Günümüz Halk Şiirinde Kullanılan Şekil ve Türlerin Divanü Lugati’t-Türk’deki İlk Örnekleri. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, DTK, s. 30-35.
466. Tüzüner Atıf. Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi Müna-sebetiyle Besim Atalayı Tebrik Ederken. Yeni Sabah, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23 Ağustos 1940.
467. Uluçay M. Çağatay. İlk Müslüman Türk Devletleri. İs-tanbul: 1977, XVI + 336 s.
468. Uzun N. E., Uzun L.S., Aksan Y.K., Aksan M. Türkiye Türkçesinin Türetim Ekleri Bir Döküm Denemesi. Anka-ra: 1992.
469. Ülkütaşır M. Şakir. Büyük Türk Dilcisi Kaşgarlı Mah-mut. 2. baskı, Ankara: 1972, 225 s.
470. Ülkütaşır M. Şakir. Divanü Lugat-it-Türk’ün Folklor ve Etnografya Bakımından Tetkikine Dair Bir Tecrübe. Bar-tın Gazetesi, 29 Haziran 1931.
471. Ülkütaşır M. Şakir. Kaşgarlı Mahmut. Ankara:1962, 22 s
472. Ülkütaşır M. Şakir. Kaşgarlı Mahmut. Ulus, 11 Şubat 1966.
473. Üşenmez Emek. Karahanlı Türkçesinin Söz Varlığı. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi İCANAS-38. Ankara: 10-15 Eylül 2007, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 138.
474. Va-Nu. Besim Atalay’ın Lugat-it-Türk Tercümesi. Ak-şam, 27 Haziran 1940.
475. Yaltkaya Şerafeddin. Keşfü’z-Zünun. İstanbul: 1941, cilt 1, s. 808.
476. Wang Yuan-Xin. Çin’deki Uygur Diyalektleri Araştırma Tarihi. Ankara, 1994, 134 s.
477. Zekiyev Mirfatih. Kaşgarlı Mahmut ve Türk Boylarının Etnik Birliğini Oluşturma Çabaları. Divanü Lugati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: 7-8 Mayıs 1999, TDK, s. 90-95.
478. Zieme Peter. Kaşgari ve Türkçe Turfan Metinleri. BB, 1972, TDK, Ankara: 1975, s. 463-468.

 


Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.