Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


 


Cahid İsmayıloğlu. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında). Bakı: «Elm» nəşriyyatı, 2008, – 231 s.

Cahid İsmayıloğlu. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında). Bakı: «Elm» nəşriyyatı, 2008, – 231 s.
Monoqrafiya XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikasına həsr edilmişdir. Əsərdə həmin dövrün şəxs, tayfa və yer adları böyük türkoloq Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərindəki faktlar əsasında tarixi-linqvistik aspektdə şərh və təhlil olunur.

- MÜƏLLİFDƏN

* «Akademiya» kitab mərkəzinin mağazası.
Ünvan: Bakı şəhəri, Əziz Əliyev 13.

 
 
«Heç bir şey izsiz yox olmur» müdrik kəlamı Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğət-it-türk» əsəri ilə də təsdiq olunur. XI əsrdə belə bir lüğətin meydana çıxması təsadüfi deyil. >>>
Oxuculara təqdim olunan Cahid İsmayıloğlunun «XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası» (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğət-it-türk» əsəri» əsasında) əsəri gənc, istedadlı tədqiqatçının bu sahədə apardığı zəngin elmi axtarışların nəticəsi kimi yeni elmi müddəalarla zəngin olan bir əsərdir. >>>

Cahid İsmayıloğlunun monoqrafiyasında M.Kaşğarlının "Divan"ındakı onomastik vahidlər Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq kompleks və sistemli şəkildə tədqiqata cəlb edilmişdir. >>>
Bu günlərdə Cahid İsmayıloğlunun “XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası” (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında) kitabı çapdan çıxıb. >>>
A few days ago J.Ismayiloghlu had his book "Historical onomastic lexicology of the XI century" (based on the "Divani-lughat-itturk" work of Mahmud Kashgharli) published. >>>
Gənc alim kimi Cahid İsmayıloğlu'na gələcək elmi fəaliyyətində daha böyük uğurlara imza atmağa və dilçiliyimiz yolunda çox böyük missiyanı öz çiyinlərində ləyaqətlə daşımağı arzulayırıq! >>>

Məqalələr
BÖYÜK BİR MƏKTƏB – PROFESSOR QƏZƏNFƏR KAZIMOVOnun haqqında çox yazılıb, ürəkaçan sözlər deyilib və yenə yazılmaqdadır, söylənməkdədir. Dilçilik mühitində böyüdüyümdən onun barəsində evimizdə tez-tez xoş söhbətlər eşitmiş və çoxsaylı kitablarını da həvəslə oxuyub öyrənmişəm. Onun yazılarında, kitablarında bir duzluluq, hərarət, doğmalıq, hər şeydən qabaq mühakimə və təfəkkür zənginliyi hiss etmişəm. Yazılarında olduğu kimi, adi çıxışlarında da ifadə və deyim tərzinin cəlbediciliyi məni heyran qoymuş, heyrətləndirmişdir. Söhbət görkəmli dilçi-alimdən-orijinal fikirlər sahibindən - Qəzənfər Kazımovdan gedir. >>>

 

 
     Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində

 


© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.